Hạt giống hoa đậu biếc RD 862 của Rạng Đông

15,000 

  • Tỉ lệ nảy mầm từ 85% trở lên.
  • Hạt sạch không mầm bệnh.
  • Cây sinh trưởng và phát triển tốt.